Giám Đốc Đối Ngoại Khối Suất Ăn Công Nghiệp

1. Tham mưu và giúp việc cho Ban Giám đốc trong việc hoạch định chiến lược đối ngoại của khối Suất ăn CN.

2. Chuẩn bị form mẫu theo dõi cho từng khách hàng cụ thể, và cách thức chăm sóc của từng khách hàng khối Suất ăn CN.

3. Cùng Ban Giám đốc nghiên cứu, phân tích, đánh giá các phương án chăm sóc cho từng khách hàng cụ thể.

4. Hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc củng cố, duy trì và phát triển mối quan hệ với các đối tác của Công ty về khối Suất ăn CN.

5. Xây dựng kế hoạch Đối ngoại định kỳ hàng tháng/quý/năm, các ngày Lễ, Tết và hỗ trợ công tác tổ chức triển khai thực hiện.

6. Theo dõi, đôn đốc tiến độ công tác Đối ngoại của Công ty khối suất ăn.

7. Thực hiện các công việc theo ủy quyền của Ban Giám Đốc.

8. Báo cáo Ban Giám đốc về công tác Đối ngoại của Công ty.

9. Bảo mật tài liệu, thông tin của Công ty theo quy định.