Giám Đốc Điều Hành Công Ty

– Trực tiếp điều hành, chỉ đạo công việc của các khối kinh doanh của Công ty.
– Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và pháp luật khi thực hiện các nhiệm vụ được giao và ủy quyền
– Làm việc với các khách hàng để giải quyết các vấn đề, sự vụ phát sinh thuộc phạm vi trách nhiệm
– Đào tạo, hướng dẫn các kỹ năng cần thiết và xử lý tình huống cho đội ngũ nhân viên dưới quyền trực tiếp và phát triển đội ngũ kế cận
– Kiểm soát chặt chẽ chi phí của Công ty.
– Chủ trì các cuộc họp liên quan đến hoạt động điều hành của Công ty; đưa ra kết luận và chỉ đạo cho các bộ phận liên quan trong phạm vi quyền hạn được giao
– Đề xuất, xây dựng, triển khai các kế hoạch và thực hiện các giải pháp hiệu quả nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng.
– Điều hành các công tác, hoạt động liên quan đến đấu thầu đơn vị mới
– Hỗ trợ các vẫn đề liên quan đến hoạt động ngoại giao với đối tác
– Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc

LH:0888006784